Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení 8. Převzetí zboží kupujícím
2. Základní pojmy 9. Komunikace mezi kupucím a prodávajícím
3. Objednávání zboží 10. Záruční podmínky
4. Dodací lhůty zboží 11. Reklamace
5. Doprava zboží 12. Odstoupení od smlouvy
6. Cena zboží a způsoby platby                  13. Ochrana osobních údajů kupujícího
7. Obsah zásilky zboží 14. Závěrečná ustanovení

 

1. Všeobecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.nase-koupelna.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel tohoto internetového obchodu - firma FLOREŠ s.r.o. (dále jen Prodávající) se sídlem Dlouhá, 763 21 Slavičín, IČO: 28319591, DIČ: CZ28319591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61047 na straně jedné a Kupujícího na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) ve znění novel. [zpět]

 

2. Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva – Jedná se o smlouvu kupní, smlouvu o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel -  Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/Spotřebitel - Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli Spotřebitel – Jedná se o osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetový obchod - Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím.

Kupní smlouva – Každá objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. [zpět]

 

3. Objednávání zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, emailem nebo telefonicky. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží. Nabídka produktů je tvořena na základě informací poskytnutých výrobci a provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění měnit technické specifikace produktů.

Jednotlivé produkty nemusí být vždy okamžitě dostupné. U každé katalogové položky je uvedena obvyklá dodací lhůta, která se však může změnit na základě informací poskytnutých výrobcem. Aktuální dostupnost zboží bude kupujícímu sdělena a potvrzena prodávajícím na základě obdržené objednávky, případně na základě emailové, písemné nebo telefonické poptávky.

Proces objednávání probíhá tak, že kupující si vybere zboží, které postupně objednává pomocí tlačítka „Koupit“. Vybrané zboží se ukládá do seznamu – nákupního košíku, kde kupující může vidět všechny vybrané položky. Pro dokončení objednávky je dále nutné řádně vyplnit všechny potřebné údaje objednávkového formuláře. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Tato objednávka následně slouží k rezervaci vybraného zboží u prodávajícího, pokud je aktuálně skladem. Objednávka se následně považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím třetí osoby (přepravce).

Všechny nabízené výrobky jsou prezentovány s jejich cenami včetně DPH a kupující si je může ověřit na adrese www.nase-koupelna.cz. Pokud není s prodávajícím dohodnuto jinak, platí pro kupujícího ceny uvedené v e-shopu www.nase-koupelna.cz. Ceny týkající se dopravy či případných dalších poplatků si může kupující ověřit v sekci Vše o nákupu. Před dokončením objednávky a jejím odesláním bude kupujícímu objednávkovým systémem vypočtena celková cena včetně dopravy a případných poplatků. Kupující bude následně vyzván ke kontrole své objednávky a jejímu odsouhlasení.

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku ve lhůtě od jejího odeslání kupujícím do závazného potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud bude objednávka v této lhůtě zrušena prodávajícím, bude zpravidla informován o důvodu jejího zrušení. V okamžiku závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.  Závazným potvrzením objednávky je potvrzení odeslané kupujícímu prostřednictvím e-mailu s označením „Závazné potvrzení objednávky“ nebo potvrzení telefonické. Za závazné potvrzení objednávky se nepovažuje systémem automaticky generované potvrzení o přijetí objednávky. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné jen po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího nebo dle Obchodních podmínek tohoto internetového obchodu. [zpět]

 

4. Dodací lhůty zboží

Veškeré zboží je dodáváno dle jeho dostupnosti a přepravních možností prodávajícího pokud možno v co nejkratší době, obvykle do pěti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. U některých výrobků (např. hydromasážní vany), které jsou vyráběny až na základě požadavků od kupujícího, je dodací lhůta delší, a to většinou do čtrnácti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. O případném prodloužení dodací lhůty je kupující včas informován. [zpět]

 

5. Doprava zboží

Dopravu zboží na dodací adresu určenou kupujícím zajišťuje prodávající po celé České republice buď poštou, přepravní službou PPL, Toptrans nebo GEIS-Cargo, vlastními dopravními prostředky nebo jiným přepravcem, popř. připraví zboží k osobnímu odběru ve své provozovně.

Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dopravy si zvolí kupující sám při tvorbě objednávky přímo na stránkách www.nase-koupelna.cz. Jednotlivé způsoby a podmínky dopravy a jejich aktuální ceny jsou uvedeny v sekci „Doprava“ nebo je možné si je vyžádat v provozovně dodavatele v písemné formě.

Pokud hodnota objednávky kupujícího dosáhne na finanční limit stanovený prodávajícím, bude kupujícímu objednávka doručena po území ČR zdarma. Finanční limity pro splnění podmínky dopravy zdarma jsou uvedeny v sekci „Doprava“.

Dle smluvních zasílatelských podmínek s jednotlivými přepravci (vlastní rozvoz, HOPA, Toptrans, GEIS-Cargo) Vám bude těžší nebo objemnější zboží doručeno za prvé uzamykatelné dveře objektu, který jste uvedli jako dodací adresu v objednávce zboží. Zboží rozváží vždy pouze jeden řidič, takže je nutné v případě těžších či objemnějších předmětů zajistit při vykládce součinost další osoby.

Dle smluvních zasílatelských podmínek není řidič povinen po doručení zboží poskytnout další součinnost při přenášení a stěhování zboží na konečné místo určení v domě, zejména při manipulaci s těžšími a rozměrnými zásilkami, při stěhování zboží po schodech, apod. Je tedy nezbytně nutné, abyste si předem v místě zajistili další osoby, které Vám s přenášením a stěhováním na konečné místo určení pomohou.

Zboží se považuje za dodané doručením na dodací adresu, kterou je kupující povinen uvést v objednávce, nebo po osobním odběru kupujícím v provozovně prodávajícího, a to po provedení prohlídky zboží a kontrole případného mechanického poškození při přepravě za přítomnosti přepravce nebo pracovníka prodávajícího. Doručení zboží potvrzuje zákazník podepsáním dodacího listu. [zpět]

 

6. Cena zboží a způsoby platby

Veškeré ceny zboží a služeb v internetovém obchodě www.nase-koupelna.cz jsou uvedené včetně DPH. S celkovou cenou zboží (včetně balného, nákladů na dopravu a uplatněných slev) je kupující seznámen ještě před závazným objednáním. Prodávající si vyhrazuje možnost změny ceny zboží, a to bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna ceny však nemá vliv na již uzavřené objednávky.

Způsob platby za zboží si kupující zvolí sám z nabízených možností v kombinaci s vhodným způsobem dopravy. Aktuálně jsou možné následující způsoby úhrady:

- hotově při osobním odběru zboží,

- převodem předem na účet prodávajícího,

- formou dobírky.

Při úhradě formou převodu se zboží považuje za zaplacené v momentě připsání celkové ceny na účet prodávajícího. Platba je vždy identifikována pod příslušným variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky. O přijetí platby bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího bude kupující informován písemným potvrzením prostřednictvím emailu poté, jakmile je platba pod příslušným variabilním symbolem na účtu identifikována. Objednané zboží je následně vždy doručeno s daňovým dokladem a fakturou, která zároveň slouží jako záruční list. [zpět]

 

7. Obsah zásilky zboží

Kromě samotného zboží zásilka obsahuje vždy prodejní daňový doklad a návod k použití zboží. Zásilka je dále opatřena záručním listem a veškerou průvodní dokumentací výrobce (např. montážní návod, seznam dílů a příslušenství, osvědčení, atd.), pokud je výrobce k uvedenému zboží vystavuje a zároveň i s daným zbožím odesílá.

Instalace ani montáž zboží nejsou součástí smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím. [zpět]

 

8. Převzetí zboží kupujícím

Pokud kupující neodstoupil od smlouvy (viz bod 12), je povinen odeslanou zásilku převzít. V případě nepřevzetí bude prodávající požadovat na kupujícím uhrazení nákladů spojených s přepravou, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s odesláním zboží. V takovém případě je však prodávající schopen tyto skutečně vynaložené náklady kupujícímu doložit. Prodávající v takovém případě vystaví kupujícímu fakturu na prokazatelně vynaložené náklady přepravy. Faktura bude kupujícímu doručena prostřednictvím e-mailu se žádostí o potvrzení doručení této zprávy. Pokud nebude potvrzeno přijetí e-mailu, považuje se faktura za doručenou. Neuhrazení faktury v termínu splatnosti bude penalizováno sazbou 0,5 % za každý den prodlení. Neuhrazení faktury a případného penále bude vymáháno soudní cestou.

Povinností kupujícího je prohlédnout zboží ihned při převzetí zboží. Pokud jsou v zásilce zjištěny zjevné nedostatky jako např. neodpovídající množství, chybný obsah či označení zboží, je kupující povinen za přítomnosti zástupce přepravce vyhotovit záznam o zjištěných vadách a nechat si jej zástupcem přepravce potvrdit. Podobný postup je i v případě, kdy je zjištěno zjevné mechanické poškození obalu zásilky. V tomto případě je kupující povinen za přítomnosti zástupce přepravce zkontrolovat stav zboží a vyhotovit záznam o poškození zboží, pokud je toto kontrolou zjištěno, a nechat si záznam zástupcem přepravce potvrdit.

Na základě vyhotoveného záznamu o zjištěných vadách či poškození je kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z ceny zboží nebo nabídnuto dodání zboží náhradního. Nebude-li kupující s těmito navrhnutými způsoby řešení souhlasit, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

U zásilek, kde není shledána závada, kupující svým podpisem dodacího listu vyjadřuje souhlas s převzetím zboží a zároveň potvrzuje, že zboží mu bylo doručeno bez zjevných vad. Na případné pozdější reklamace zjevných vad zboží nebude prodávající brát zřetel a budou zamítnuty.

Kupující, kteří se rozhodli pro osobní převzetí zboží v provozovně prodávajícího, budou vyzváni k osobnímu odběru zboží emailem, dopisem nebo telefonicky, a to nejpozději následující pracovní den po obdržení zboží na provozovnu. Zde si kupující přebere zboží za přítomnosti zástupce prodávajícího. Podpisem dodacího listu kupující vyjadřuje svůj souhlas s převzetím zboží a potvrzuje, že zboží převzal bez zjevných vad. Na případné pozdější reklamace zjevných vad zboží nebude brát prodávající zřetel a budou zamítnuty. Pokud je při osobním převzetí v provozovně prodávajícího zjištěno mechanické poškození zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Kupujícímu je zboží v provozovně prodávajícího uskladněno bezplatně po dobu deseti pracovních dnů počínaje následujícím dne od předání výzvy k osobnímu odběru zboží. Po uplynutí deseti dnů bude zákazníkovi účtováno skladné ve výši 2% kupní ceny za každý celý den prodlení. Vyměřené skladné je kupující povinen uhradit v hotovosti při osobním odběru zboží v provozovně. [zpět]

 

9. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím

Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá zpravidla elektronickou poštou, pokud v těchto Obchodních podmínkách není výslovně stanoven jiný způsob komunikace mezi kupujícím a prodávajícím, nebo pokud se strany výslovně nedohodnou i na jiných způsobech komunikace. Kupující hradí veškeré své náklady na komunikaci s prodávajícím.

Prodávající se zavazuje reagovat na elektronickou poštu kupujícího zpravidla ve lhůtě do 12 dvanácti hodin od doručení e-mailu kupujícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů. [zpět]

 

10. Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena v popisu každého zboží na www.nase-koupelna.cz. Pro uplatnění záruky slouží daňový doklad vystavený prodejcem ke dni prodeje zboží. Pokud je ke zboží výrobcem vydán i záruční list, není povinností prodávajícího jej potvrdit. Kupující má však právo si potvrzení záručního listu vyžádat, a pokud jej zašle na adresu prodávajícího, bude mu obratem potvrzený záruční list zaslán zpět. Záruční list je potvrzen prodávajícím vždy, pokud se jedná o osobní odběr zboží.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené běžným a obvyklým užíváním výrobku. Na případné reklamace uplatňované z tohoto titulu nebude prodávající brát zřetel a budou zamítnuty.

Pro kupujícího/nikoli spotřebitele, kteří zboží používají za účelem podnikání nebo dalšího obchodování s tímto zbožím, neplatí výše uvedené záruční podmínky stanovené Občanským zákoníkem v platném znění. V tomto případě je záruční doba stanovena dovozcem konkrétního zboží do České republiky. Záruční doba prezentovaná na internetových stránkách www.nase-koupelna.cz je určena pouze pro kupující/spotřebitele dle Občanského zákoníku, nikoli pro podnikatelské subjekty, kteří nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti (tzv. nákupy na IČO). [zpět]

 

11. Reklamace

Pokud se v průběhu záruční doby projeví vada, která není způsobena běžným a obvyklým používáním zboží, ale vadou samotného výrobku nebo jeho dílu či příslušenství, má zákazník právo zboží reklamovat.

Reklamaci je nutné zaslat písemně – nejlépe vyplněný „Reklamační protokol“, a to prostřednictvím e-mailu na adresu info@nase-koupelna.cz nebo formou dopisu na sídlo společnosti. Při reklamaci je nutné uvést zejména typ reklamovaného výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Nejpozději do dvou pracovních dnů od uplatnění reklamace budou zákazníkovi (kupujícímu) zaslány informace o dalším postupu řízení reklamace. Tyto informace budou obsahovat buď kontaktní údaje nejbližšího autorizovaného servisního střediska nebo přímo kontaktní údaje výrobce či provozovny prodávajícího, kam zákazník může reklamované zboží zaslat společně vyplněným formulářem „Výrobek k reklamaci“.

Pokud bude kupující zasílat výrobek na reklamaci, je povinen použít originální obal nebo zajistit ochranu zboží jiným odpovídajícím způsobem tak, aby v průběhu přepravy nemohlo dojít k jeho poškození. Při zasílání zboží na reklamaci prodávající neručí za případné mechanické poškození zboží, které vzniklo před přijetím tohoto zboží na reklamaci.

Prodávající, servisní středisko nebo výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a poté bude informovat zákazníka (kupujícího) prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k odběru reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace činí dle zákona č. 643/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 30 dnů, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak. [zpět]

 

12. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodavatel nesplnil smluvené podmínky dodání zboží. Kupující/spotřebitel má dále v souladu s ustanovením § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti kalendářních dnů od převzetí zboží bez udání důvodů a bez jakékoli sankce. Povinností kupujícího je však zajistit přepravu zboží zpět prodávajícímu na vlastní náklad. Kupující je povinen použít originální obal nebo chránit zboží před případným poškozením v průběhu přepravy jiným vhodným a přiměřeným způsobem. Následně prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že zákazník odstoupí od kupní smlouvy v souladu s ustanovením §53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, přičemž je zboží prodávajícímu vráceno v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen prodávajícímu nahradit zejména náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a případnou další vzniklou škodu na zboží jako např. neúplný obsah, chybějící příslušenství či průvodní dokumentace, poškozený obal, opotřebení zboží apod.

Právo odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoli sankce se nevztahuje na zboží upravené dle požadavků zákazníka. Za zboží upravené dle požadavků zákazníka se pro účely těchto Obchodních podmínek považují všechny výrobky, které se vyrábějí pro kupujícího na zakázku, zejména pak vany s vestavěnými masážními systémy nebo dalším technickým zařízením, příslušenstvím a doplňky, které je nutno pro instalaci těchto systémů, technických zařízení, příslušenství a doplňků upravovat dodatečným obráběním, zejména pak vrtáním, řezáním, lepením apod.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze do okamžiku odeslání zboží kupujícímu, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením od kupní smlouvy je prodávající vždy povinen neodkladně informovat kupujícího a dohodnut se s ním o dalším postupu. Odstoupením od kupní smlouvy se tato smlouva od počátku ruší, a proto vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá plnění přijatá na základě uzavřené kupní smlouvy.

Kupující může od kupní smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronickou poštou na adresu info@nase-koupelna.cz nebo písemně s doručením na adresu sídla prodávajícího. Rovněž odstoupení od kupní smlouvy, které bylo oznámeno prodávajícímu kupujícím osobně v místě jeho provozovny, musí být provedeno písemnou formou. Při odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího je nutné, aby kupující uvedl číslo objednávky, datum nákupu a variabilní symbol platby. Při odstoupení od kupní smlouvy oznámením prodávajícímu osobně v jeho provozovně je nutné předložit originál prodejního daňového dokladu o koupi zboží. Pokud kupující neoznámí odstoupení od smlouvy, bude prodávající požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nákladů.

Zanikne-li kupní smlouva tím, že od ní kupující nebo prodávající odstoupí, je prodávající povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu zboží nebo její část. Kupní cena nebo její část bude kupujícímu vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do deseti kalendářních dnů od data vrácení zboží ve formě hotovostní platby kupujícímu na provozovně nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. [zpět]

 

13. Ochrana osobních údajů kupujícícho

Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu svůj výslovný souhlas k tomu, aby prodávající jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, číslo telefonu, e-mailovou adresu) shromažďoval, uchovával a zpracovával pro své obchodní účely, zejména pak pro vyřizování dalších možných objednávek kupujícího v budoucnu a pro průzkum trhu. Kupující odesláním objednávky dává prodávajícímu svůj výslovný souhlas k tomu, aby mu prodávající zasílal elektronickou poštou, písemně či telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami nebo inzercí a nabízel účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje kupujícího není prodávající oprávněn předávat další třetí osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoli odvolat, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@nase-koupelna.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu písemně. [zpět]

 

14. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. 

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné obchodní podmínky vyhlásí dodavatel vhodným způsobem na internetových stránkách www.nase-koupelna.cz a ve své provozovně nejméně jeden kalendářní měsíc před účinností nových obchodních podmínek. [zpět]

Vyhledávání
Rychlý kontakt
E-mail: info@nase-koupelna.cz
ICQ: 299-635-359
Tel.: 778 435 560
  (PO-PÁ, 8-18 hod)
Doprava ZDARMA

Informace o dopravě

Novinky na email
Oblíbené značky zákazníků
Může Vás zajímat...

Partneři

Outdoorové vybavení, outdoorové oblečení

 

Shrnovací dveře pro Vás...

 

www.nase-koupelna.cz / shrnovací dveře, vany, sprchové a vanové zástěny, vodovodní baterie / Sunlight systems - e-shop Sun-shop 2.11.3